https://wms-prod-3.wetmet.net/live/269-08-01/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9Ny8yMy8yMDI0IDExOjQwOjQyIFBNJmhhc2hfdmFsdWU9SUJmaGhVa2hnZUdndjdtbWxzQ0Vvdz09JnZhbGlkbWludXRlcz0zMA== WMVision - LIVE Streaming